วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พินัยกรรมพินั
            พินัยกรรม ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๔๒ หมายถึง เอกสารแสดงเจตจำนงการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับๆได้ตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตาย
            พินัยกรรม ในแง่ของกฎหมายแล้ว หมายถึง นิติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด บุคคลผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในกิจการต่างๆ อันจะให้เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตายไปแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๔๖)
            พินัยกรรม เป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๔๘) หากไม่ทำตามแบบย่อมจะทำให้พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ คือเสียเปล่าทั้งหมด


 _______________________________________________________________________
 ๑ บำรุง ตันจิตติวัฒน์,คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ(กรุงเทพฯ:บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด , ๒๕๔๖) หน้า๒๖๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น