วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตัวอย่างพินัยกรรม
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดา

            พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่......เดือน............พ.ศ. ..... ณ บ้านเลขที่......
ตรอก/ซอย....................... ถนน/หมู่ที่......................... แขวง/ตำบล........................
เขต/อำเภอ............................ จังหวัด ..............................................
            ข้าพเจ้า................................................. อายุ ....... ปี อยู่บ้านเลขที่ .......................
ตรอก/ซอย....................... ถนน/หมู่ที่....................... ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต............................ จังหวัด ..............................................
ขอทำคำสั่งครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ (บรรดาคำสั่งและพินัยกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด) ดังต่อไปนี้
            ข้อ ๑. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์อันได้แก่บรรดาอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งหมดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินใดๆ ทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีหรืออาจมีในภายหน้า ได้แก่
                        นาง.............................................. ภริยาของข้าพเจ้า จำนวน................ส่วน
                        นาย.............................................. บุตรชายของข้าพเจ้า จำนวน...........ส่วน
                        นางสาว......................................... บุตรสาวของข้าพเจ้า จำนวน............ส่วน
            ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...........................
เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว..........................ถึงแก่กรรม
พร้อมกันกับหรือก่อนข้าพเจ้า ให้ นาย/นาง/นางสาว..................................... เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป
            ข้อ ๓. บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการงานศพของข้าพเจ้า ให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าเสียก่อน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจึงให้ตกเป็นของภริยาและบุตรทั้งสองของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น
            ข้อ ๔. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว หากปรากฏว่าผู้รับมรดกคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้า ให้ทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าส่วนนั้นตกเป็นของผู้รับมรดกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยแก่ผู้รับมรดกในอัตราส่วนเท่าๆกัน
            พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เอง ส่วนอีกฉบับหนึ่ง นาย/นาง/นางสาว......................................เป็นผู้เก็บรักษาไว้
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ
            ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความนี้ดีตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน เมื่อวันที่และ ณ สถานที่ระบุไว้ข้างต้น


........................................ผู้ทำพินัยกรรม
(                                                           )
...........................................ผู้เขียน/พิมพ์
(                                                           )

ข้าพเจ้า...............................................อยู่บ้านเลขที่..................................
.....................................................................................
ข้าพเจ้า...............................................อยู่บ้านเลขที่..................................
.....................................................................................
ขอรับรองว่า ลายมือชื่อข้างต้นเป็นลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม ซึ่งผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าตามวันที่ และ ณ สถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ

....................................................พยาน    ..........................................................พยาน
(                                                  )            (                                                         )


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตัวอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดา
เขียนที่บ้านเลขที่ ________________
      
วันที่ _____ เดือน _____  ..______
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____________________________  อายุ ________ ปี
ถือบัตรประชาชนเลขที่  ______________________  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ __________________ซอย _______________ ถนน ________________ แขวง ________________ เขต ___________จังหวัด _________________ ซึ่งเป็นผู้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ และขณะที่เขียน ข้าพเจ้ามีสติสัมปะชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกประการและ ขอให้ ___________________________ ปฏิบัติตามเจตนาของข้าพเจ้าอันเนื่องมาจาก ทรัพย์สิน,สังหาริมทรัพย์,อสังหาริมทรัพย์,หุ้นบุริมสิทธิ์,พันธบัตร,ตั๋ว สัญญาใช้เงิน,กองทุนรวม,เงินสดในธนาคาร รวมทั้งดอกเบี้ย,ดอกผลและอื่นๆถ้ามีดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) เงินสดในธนาคาร _____________ หมายเลขบัญชี ________________ 
ประเภทบัญชี ___________ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ______________________ ผู้เป็น _________________ ของข้าพเจ้า 
๒)บ้านเลขที่ ________________ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ____________ ถนน______________แขวง ___________ เขต ____________ จังหวัด ____________ ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ______________ผู้เป็น ______________________ของข้าพเจ้า _________________
๓) โฉนดที่ดินเลขที่ ___________________ แปลงที่ ________________ 
ตั้งอยู่ที่ __________ถนน ______________ แขวง ________________  
เขต _______________ จังหวัด ______________
ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว _____________________________ ผู้เป็น ________________ของข้าพเจ้า 
๔)หุ้นของบริษัท _____________________รายละเอียด _____________ จำนวน ______________ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ___________________________ ผู้เป็น _____________ ของข้าพเจ้า 
๕)รถยนต์หมายเลขทะเบียน __________________ ยี่ห้อ _________รุ่นปี ____________________ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ___________________________ ผู้เป็น ____________ของข้าพเจ้า 
๖)เครื่องประดับต่างๆ เพชร ทอง ทองรูปพรรณ จำนวน ________ ชิ้น แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ _______________________________________________________________
    
ยกให้แก นาย/ยาง/นางสาว ________________________ ผู้เป็น __________________ ของข้าพเจ้า 
๗)พันธบัตร ,ของสถาบันการเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ,ตราสาร ,กองทุนรวม ของ ธนาคารๆ ดังนี้
     
ธนาคาร _________________ หมายเลข _______________ ครบกำหนดวันที่ ____________
     
ธนาคาร _________________ หมายเลข _______________ ครบกำหนดวันที่ ____________
     
ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว  ___________________________ผู้เป็น ___________ของข้าพเจ้า 
๘)ทรัพย์สินอื่นๆ _______________________________________
    
ยกให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________

      อนึ่งถ้าผู้รับพินัยกรรมของข้าพเจ้าคนใดคนหนึ่งยังเป็นผู้เยาว์ ให้ปฏิบัติตาม ป...(.๑๖๘๗,.๑๖๙๒)ว่าด้วยเรื่องผู้ปกครองทรัพย์  

                  
ลงชื่อ   ( _______________________ )

                                               ...................
                                             
ผู้ทำพินัยกรรม
                  พยาน    ( _______________________ )
                                               ...................

                  
พยาน     ( _______________________ )

                                               ...................


                
ผู้เขียน / พิมพ์   ( __________________ )

                                                     ..................

                 วันที่   ..................

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ


พินัยกรรม
ทำที่……………………………….วันที่…………เดือน……………………พ.. …………
ข้าพเจ้า………………………………..……… อายุ…….…ปี อยู่บ้านเลขที่…….…….. หมู่ที่……….. ถนน…………………………….ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต…………………………………… จังหวัด…………………………………. ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตตกได้แก่………………………………… …………………………………………………..แต่ผู้เดียว
พินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าทั้งฉบับ ได้ทำไว้ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่………………………………………….. อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่…………………………………
ขณะทำพินัยกรรมข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ทำพินัยกรรม


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา


พินัยกรรมของ................................................
เขียนที่.................................................................
วันที่..........เดือน....................พุทธศักราช...............
ด้วย.............................(ชื่อพยาน)..................................อยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ที่.................ตำบล......................................อำเภอ.................................จังหวัด..................................
กับ.........(ชื่อพยาน).........อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............ตำบล.........................................
อำเภอ..................................จังหวัด.......................................พยาน........................คน
ได้แจ้งว่า.................(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)..........................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........................
ตำบล.........................................อำเภอ.........................................จังหวัด................................................
ได้.......(ระบุพฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางมิให้ทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นได้)........
ซึ่งไม่สามาถทำพินัยกรรมตามแบบต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ได้แสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมต่อท้ายพยานซึ่งอยู่พร้อม ณ..............(สถานที่ทำพินัยกรรม).............
เมื่อวันที่..........เดือน....................................พุทธศักราช.....................ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ถ้า............................(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)........................... ถึงแก่ความตายไปแล้ว ให้บรรดาสมบัติของ................(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม).................. ที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นในภายหน้าตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมนี้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ
()..............................................................................................
()..............................................................................................
()..............................................................................................
ข้อ ๒ ..................(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)...................... ขอมอบให้พินัยกรรมนี้แก่....................
...........................................เป็นผู้จัดการมรดก และให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ
ข้อ ๓ ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้อ ๔ ข้อความแห่งพินัยกรรมนี้ นายอำเภอได้อ่านทบทวนให้พยานฟังโดยตลอดแล้ว พยานยืนยันว่าเป็นการถูกต้องตามความที่สั่งโดย.......................(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม).................................
ด้วยวาจาทุกประการ จึงให้พยานลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้านายอำเภอเป็นสำคัญ

(ลงลายมือชื่อ).....................................................พยานผู้รับคำสั่งจากผู้ทำพินัยกรรม
(ลงลายมือชื่อ).....................................................พยานผู้รับคำสั่งจากผู้ทำพินัยกรรม
(ลงลายมือชื่อ).....................................................พยานรับรองลายมือชื่อ
(ลงลายมือชื่อ).....................................................พยานรับรองลายมือชื่อ
วันที่............เดือน..........................................พุทธศักราช..........................
(ลงลายมือชื่อ).................................................นายอำเภอ (ประทับตราตำแหน่งสำคัญ)
ลงสมุดทะเบียนพินัยกรรมแล้ว เลขที่....................................
.........................................
เจ้าหน้าที่


_________________________________________________________________________ 
๑ บำรุง ตันจิตติวัฒน์,คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ(กรุงเทพฯ:บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด,๒๕๔๖)หน้า๒๗๗-๒๗๘
๒ ออนไลน์, http://www.diamondinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538917708  
๓ ออนไลน์, http://thaiwomensorganisation.com/2009/09/การทำพินัยกรรมตามกฏหมา/
บำรุง ตันจิตติวัฒน์,คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ หน้า๒๗๙-๒๘๐
 

5 ความคิดเห็น:

 1. สงสัยกรณี แม่ให้ที่ดินหรือทรัพสินลูกไปแล้ว แต่ภายหลังลูกไม่เลี้ยดูแม่ตามสมควร มีกฎหมายข้อใหนให้ผู้เป็นแม่เรียกคืนที่่ดิน หรือทรัพสินคืนได้ใหมครับ

  ตอบลบ
 2. สงสัยกรณี แม่ให้ที่ดินหรือทรัพสินลูกไปแล้ว แต่ภายหลังลูกไม่เลี้ยดูแม่ตามสมควร มีกฎหมายข้อใหนให้ผู้เป็นแม่เรียกคืนที่่ดิน หรือทรัพสินคืนได้ใหมครับ

  ตอบลบ
 3. เรียกคืนได้เพราะเหตุเนรคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ถ้าลูกไม่ยอกให้ทำพินัยกรรมโดยที่ขโมยฉโหนดไปละคะ ทำยังไงคะ

  ตอบลบ
 5. แบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดาโดยมีพยาน2คนทำยังไงค่ะ

  ตอบลบ