วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรณานุกรม


๑ บำรุง ตันจิตติวัฒน์,คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ(กรุงเทพฯ:บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด , ๒๕๔๖)

๒ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค,วิชาว่าความและมารยาททนายความ ,พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน , ๒๕๔๘)

๓ รวบรวมโดย รองศาสตาจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,(กรุงเทพฯ : พิมพ์ บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำกัด,๒๕๕๑)

๔ ออนไลน์, http://www.diamondinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538917708  

๕ ออนไลน์, http://thaiwomensorganisation.com/2009/09/การทำพินัยกรรมตามกฏหมา/ 

 

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น